clip VDO งานจัดซื้อ

คำอธิบายขยายความ

อบรมงานจัดซื้อ ONLINE

คำอธิบายขยายความ

คำถามพบบ่อย

คำอธิบายขยายความ

พรบ.,ระเบียบ,กฎกระทรวง,หนังสือเวียน,ข้อบังคับ

ช่องทางติดต่อ

    • ทางโทรศัพท์ : 094-2324455, 036-342054, 036-342056
    • E-mail: purchase@dpo.go.th
    • Dpo-Procurement
    • 160 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180